از هر طرف که در خود می‌نگرم

تـــو

آغاز می‌شوی

🎼