🔸خدایا شكرت🙏🏻بخاطر وجود خانوادمون

بخاطر دیدن یه زمستون دیگه از عمرمون✌🏼بخاطر فرصت هايى که میدی

تا اشتباهاتمونو جبران کنیم.بخاطر سختى هايى که باعث

قوى تر شدنمون ميشه👌واسه تموم دلخوشی های کوچیک زندگی😍

خدایا شکرت🙏🏻