🌱روزهایِ آخر اسفند حالِ عجیبی دارد.

خیابان ها بویِ عید می دهند

و آدم ها مهربان ترند.همه جا پر است از بویِ عشق

و بوی نابِ زندگی😍اسفند

بهترین انتظار

برایِ بهترین اتفاق است🌱من این انتظار و اشتیاق را

دوست دارم💋