یه مدل " دوسِت دارم " هست که

گفته نمیشه ،

فهمیده میشه ...بهش میگن " دوسِت دارمِ واقعی ... "