زندگی بوم نقاشی است
رنگ‌هایی به صورت مـن
رنگ‌هایی به صورت تـو ،
در هیاهوی این رنگ‌ها
عزیزدل حواست باشد
بعضی از رنگ‌ها هیچ‌وقت
از صورت تـو پاک نخواهد شد