چیزی که باعث غرق شدنت میشه افتادن توی آب نیست؛ موندن زیر آب و بالا نیومدنه!!

مراقب باشیم تو اشتباهات خودمون نمونیم»