💫

به پای علف هرز هر چقدر
آب و کود بریزی ...
برایت میوه نمی آورد ...

مراقب باش ...
برای چه کسی و چه چیزی وقت میذاری .