زندگی
نعمت بزرگیه
برای کسانی که
خوب بلدن ازش استفاده کنن