مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند

بجز از دلبر خود، از همه دل بر گیرند...