طلب بوسہ ز مڹ ڪڹ

ڪہ لبت را بچشملب ڪہ نہ آمده ام

عطر تنت را بچشمبوسہ باراڹ ڪنم

آڹ ناز نفسهاے توراتا سحر لب بزنم

تا بدنت را بچشم .‎‌‌