چه جالب است:

ناز را میکشیم..

آه را میکشیم..

انتظار را میکشیم..

فریاد را میکشیم..

درد را میکشیم..

ولی بعد از این همه سال......

آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم...

"از هر آنچه که آزارمان میدهد"

ءاد