بعضی از اطرافیانت هرگز حمایتت نخواهند کرد
چون از چیزی که ممکنه بشی میترسن