🌹امروز به

خودتان

باورتان و زندگی تان عشق بورزيد❤️دعا كنيد که آرام باشید

صبور باشید

مهم نیست

که آخرین زلزله‌ی زندگی‌ات

چند ریشتر بوده 👌مهم این است که

دوباره از نو بسازی

زندگیت، باورت و خودت را🌹