كاشكی قهر ميكرديم

از هم جدا ميشديم

بعد يه مدت

بي هوا پيام ميدادی

'هيچكس تو نميشه'

ميدونی

خيلی وقته حس نميكنم

با بقيه برات فرقی داشته باشم!

آدما گاهی لازمه از هم دور شن تا جای بعضی چيزا توو زندگيشون خالی شه و بتونن خوبی و بدی بود و نبود كسيو تشخيص بدن