اگر ناگزیر به انتخاب باشم ،

اگر کسی نباشد که هم دوستش داشته باشم و هم دوستم داشته باشد ؛

من ترجیح می دهم با کسی بمانم که دوستم داشته باشد و دوستش نداشته باشم ،

تا کسی که دوستش داشته باشم و دوستم نداشته باشد ...

هیچ جهنمی با جهنمِ دیگر فرق ندارد !

اما ؛

شنیده ام که بعضی آتش ها بیشتر می سوزانَد ،

خیلی بیشتر ...