هر آدمی قرار نیست یه قسمتی از آینده ی تو باشه
بعضی از آدما میان تا فقط درسهایی
تو زندگیت باشن...