دلتنگم و‌ با‌ هیچکسم
میل سخن نیست

کَس در همه آفاق
به دلتنگی من نیست