در زمانِ ما خنده ارزان نیست. خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند و زهرخند و ریش‌خند اما یک خنده‌ی پاک ...
کاش می‌جستی، قایمش میکردی و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!


📚 آتش بدون دود