🌷🌷🌷
از انسانهای سطحی نگر
و کم اندیش
انتظار عشق بمعنای واقعی را نداشته باشید
آنها بجز چرا در مزرعه ی دیگران
به چیزی دیگر
نمی اندیشند.