🌱نمی دانم کجای جهانی

و در چه حس و حالی هستی.



امروز محکم باش

با قدرت لبخند بزن.

اینکار سطح انرژی ات را متفاوت می کند👌



امروز هر كسى را دیدی

لبخندت را به او هدیه بده🌹



یک لبخند معرکه بزن و بگو

من روز خارق العاده ای در پیش دارم😍