قبل از شروع رابطه،

قبل از شوخی شوخی،

جدی جدی شدن،

قبل از ردپا گذاشتن روی قلب دیگری،

خوب براندازش کنید!

نکند ایرادی،

اشکالی،

نقصی داشته باشد

که بعد ها توجهتان را جلب کند...

دلم میگیرد وقتی میبینم

روز به روز بر آمارِ آدم هایی افزوده می شود که می شنوند:

"ما به درد هم نمی خوریم..."