من آدمِ [عشقِ دوم] بودن نیستم جانم...

آدمِ اینکه خسته از راه برسی با کوله باری از مقایسه و انتظارِ استقبالِ گرمم را داشته باشی...

من تمامِ زنانگی هایم را در صندوقچه ی مادربزرگ پنهان کرده ام برای کسی

که اولينش باشم...

که اولینم باشد...

این همه سال با تنهایی نجنگیده ام

برای [نفرِ دوم] شدن!