شانه خالی نمی‌كنم، زیرا

با تو همواره رو به رو هستم

باش تا صبحِ دولتم بدمد

شانه خالی نكن، بگو هستم!