- دوره ی ما کسی دل کَندن بلد نبود...

+ حتی وقتی از پیشتون رفت؟

- اتفاقا اصلش همونجاست!

🎬 مانکن