با گره زدن گیاهان ان ها را ازار ندهیم
گره های ذهنی را باز کنیم