گاهی میانِ مردم

در ازدحام شهر؛

غیر از تو هر چه هست

فراموش می‌کنم...