🌱 امروز تمرین کنیم

به تمام انسان ها و موجودات اطرافمون

و اتفاقهایی که برایمان می‌افتد

با دیدگاه مثبت نگاه کنیم

و هیچ کس را قضاوت نکنیم👌🍃آنقدر این تمرین را زیبا تکرار کنیم

تا به جایی برسیم

که نتوانیم به روی هیچ مخلوقى

برچسب بد بزنیم 🧡