وقتى دو روح يكى باشند، صداى هم را مى‌شنوند

حتى در سكوت...