در تاریڪترین روزهاے زندگے ات این را بدان
ڪہ خدا در جواب صبرهایت
درهایے را برایت مے گشاید ڪہ
هیچڪس قادر بہ بستنش نیست...💛