🌱✨
در زندگی هیچ لذتی بزرگتر از
غلبه بر سختی وجود ندارد
لذت عبور از یک پله
و رفتن به پله بعدی
ساختن آرزوهایی جدید
و تماشای به ثمر نشستن آنها
همه اینها لذت بخشند...
پس با ایمان و تلاش ادامه بده و مطمئن باش هیچ کوششی بدون‌ نتیجه نخواهد ماند...