.
یه خونه باشه با یه ایوون بزرگ
لب ایوون پر از گلدون‌هایی باشه که مادربزرگ
عاشقونه و صبح به صبح قبل بیدار شدن اهل خونه
قربون صدقشون میره و بهشون آب میده
یه حیاط پر از درخت باشه
یه تخت کنار ایوون زیر پنجره باشه
یه استکان چای باشه...