بزرگترین عیب آن است که
چیزی را که در خود دارید،
بر دیگران عیب شمارید...

عیب رندان مکن
ای زاهد پاکیزه سرشت!...