يک‌بارِ ديگر اگر به دنيا بيايم

تمامِ روزهاى اكنونم را

با رندى و جسورانه‌تر زندگى خواهم كرد

اما اين بار،

در شناختنِ تو دير نخواهم كرد...