آغوشِ تو

همان امنیتی است

که یک جهان

از خواستنش دم می‌زنند...