شده‌ایم بمب‌های آماده‌ی انفجاری که لبریزند از باروت خشم و نفرت و فریاد. که شرایط و جسارت انفجار و فریاد ندارند و هربار روزنه‌های باریکی از درون به بیرون ایجاد می‌کنند برای برون‌ریزی، آرام آرام و هربار به طریقی تخلیه می‌شوند و طی این واکنش‌های بی‌کنش و در این جنگ‌های نابرابر، فقط به خودشان و هم‌‌قطاران خودشان آسیب می‌زنند.

ما سال‌هاست که زورمان فقط به خودمان می‌رسد،

سال‌هاست...