دیوانه ام

یا شاید هم عاشق

که از فاصله ها

رَنج می برم!

زَخم می خورم،

اما باز هم

در انتظارِ تـو نشسته ام،

و تـو در تشویشِ انتظارهای مَن

چقدر زیبا شده ای!