گابریل گارسیا مارکز میگه تنها چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم ،این‌ است که یک‌ نفر مرا درک کند...

هنوز ک هنوزه کسی مثل مارکز نفهمیده این نیاز اصلی بشره!