بعضی وقتا انقدر یکیو دوست داری که حتی نمیخوای حرفی بینتون رد و بدل شه که یه‌وقت برای یک صدم ثانیه هم که شده فکر رفتن از سرش نگذره...