به ندای قلبت توجه کن و بر اساس آن اقدام کن. مطمئن باش به این صورت کارهایت بر وفق مراد پیش می رود...