+ تو اگه بتونی نغمه تنهایی زندگی یک مرد رو بشنوی و بفهمی، باور کن هستند مردان سبزی که نغمه تنهایی یک زن رو می‌فهمن و می‌شنون و اونها رو تبدیل به سرودی زیبا می‌کنن...

🎬 خانه‌سبز