.

نمیدونم درسته یا نه؟

ولی به نظرم آدم بعضی وقتا به جای اینکه عاشق یکی دیگه باشه،

اول باید عاشق خودش باشه

باید بره تو گالریش،

بشینه عکسای خودشو با لذتِ تمام ببینه و ذوق کنه!

باید برای خودش بخونه:

خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا،

اما یکیش شبیه من نمیشه .

باید همه رو بذاره کنار ببینه

خودش چی میخواد،

دلش چی میخواد؟

آدما به نظرم اول باید عاشق خودشون باشن، تا حالِ دلشون خوب باشه.

باید به خودشون خوبی کنن

تا بتونن به بقیه هم خوبی کنن...