- سرگردونی ؟

+ سرگردون ؟ خیره شدم به آفاق مغربی، تو چه میدونی ؟