تنها بودن افتضاح است. ولی تنهایی را به بودن با کسی که باعث می‌شود احساس وحشتناکی داشته باشم، ترجیح می‌دهم.