اگر یقین داری روزی پروانه خواهی شد

بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند!!