هیچ ورزشی برای"قلب"
مفید تر از
خم شدن وگرفتن

دست "افتادگان" نیست.