همیشه یادتان باشد
وضعیت کنونی شما
سرنوشت نهایی تان نیست
روزهای خوب خواهند امد

صبح که از خواب بیدار میشوید
مدام با خود تکرار کنید

امروز بهترین روز از زندگی من است"