🍀برایت آرزوهای ساده می کنم

آرزو می کنم

صبح ها سر حوصله

ملافه های سفید را مرتب کنی🤍پنجره اتاقت را باز کنی

و هنگامی که چایت را می نوشی

آفتاب روی گونه ات بنشیند🍀آرزو می کنم

به کسی که دوستش داری بگویی

دوستت دارم❤️صبحتون بخیر🌱