ظهور کن
که به تنگ آمدیم از تزویر
زِدستِ منتظرانت خلاص‌کن مارا