عشق تموم نمی‌شه. تو تموم می‌شی...

وقتی زیاد منتظر بمونی و نداشته باشیش، اون وقت دیگه نمی‌خوای که باشه.

اون وقته که بیخیال می‌شی...