اگر می‌خواهی احساس مرا بدانی

به سایه‌ات نگاه کن

نزدیک به توام

حال که هرگز نمی‌توانم لمست کنم!